آرادی و اسباب بازیهاش

 

اینهم جایزه بابا جونش وقتی که پسر خوبی بوده....

اینهم وقتی بعد از شلوغی وشیطونی خوابیده....

و اینهم عکس مرغ عشقهای آرادی که تازه به جمع ما اضافه شدن ....

/ 1 نظر / 89 بازدید
مینو

جیگرتو آراد عزیزم، دلت برای اون لپای تپلت یه ذره شده خاله، می بوسمت.