اینجا هم چند تا عکس از آراد قشنگم میذارم تا دوستانی که آراد رو تازه گیها ندیدن ببینن پسری چقدر بزرگ  شده ... ماه شده... بلا شده ....

آراد و بابا اماده رفتن به عید دیدنی


تو عکس پایین آرادی  بیخوابی زده بود به سرش و منهم ساعت 12 شب شروع کردم به عکس انداختن از آرادی و کارهای بامزه ای که میکرد....

فعلاَ خدافظ... تا بعد